ترجمه Send it on

Send It On

 

 

Miley: A word's just a word, 'til you mean what you say.

حرف، حرفه! تا زمانی که منظورتو باهاش برسونی
Nick: And Love isn't love, 'til you give it away.

و عشق، عشق نیست تا زمانی که اونو بروز بدی
Miley: We've all gotta give,

همه ما باید عاشق بشیم

Nick: Give something to give,
Both: To make a change...

چیزی رو ببخشیم تا تغییری بوجو بیاریم

All: Send It On! On and On!

بفرستش
Just one hand can heal another!

یک دست صدا نداره

Be a part, reach a heart,

بیا قسمتی از وجود کس دیگه ای شو، به قلبی دست پیدا کن
Just one spark starts a fire!

جرقه ای میتونه آتشی بپا کنه

With one little action the chain reaction will never stop!

با کوچکترین حرکتیی حرکت زنجیرخ ای هرگز متوقف نمیشه

Make it strong,

با قدرت تمام انجامش بده
Shine a light and Send It On

نوری بیفشان و بفرستش

Demi: Just smile

لبخند بزن

Joe: just smile

فقط لبخند بزن
Demi: And the world

و دنیا
Joe: and the world

و دنیا
Both: will smile along with you,

و دنیا به روت لبخند میزنه
Joe: That small,

و اون لبخند
act of love,

نمایشی از عشقه
Is meant for one to

که می بایست یک نفر رو
Both: become two!

تبدیل به دو نفر بکنه
Miley: If we take the chances,

اگه از فرصتامون استفاده کنیم
Nick: To change circumstances,

تا شرایط رو تغییر بدیم
Miley and Nick: Imagine all we can do,

فقط به کارهایی فکر کن که میتونیم انجام بدیم
If we

اگه ما

All: Send It On! On and On!

بفرستش، بفرستش و بفرستش
Just one hand can heal another!

تنها دسته که میتونه به دیگریش کمک کنه
Be a part, reach a heart,

جدا باش، به قلبی دست پیدا کن
Just one spark starts a fire!

تنها یک جرقه میتونه آتشی برپا کنه
With one little action the chain reaction will never stop!

تنها با یه حرکت کوچک، حرکت زنجیر پایانی نخواهد داشت
Make it strong,

با قدرت هرچه بیشتر انجامش بده
Shine a light and Send It On

نوری افشان و اون رو برام بفرست

Joe, Miley and Selena: Send It On!

اونو برام بفرست
Demi: (Send it on!)

اونو برام بفرست

Miley and Nick: And there's power in all of the choices we make,

و در هر انتخاب ما قدرتی نهفتست
Demi and Joe: So I'm starting now there's not a moment to waste!

پس اونو شروع می کنم، فرصتب برای از دست دادن نمونده

Selena: A word's just a word,

حرف، حرفه!
'til you mean what you say.

تا زمانی که منظورتو باهاش برسونی
Selena and Kevin: And Love, is not love,

و عشق، عشق نیست
'til you give it away!

تا زمانی که اونو بروز بدی

All: Send It On! On and On!

بفرستش، بفرستش و بفرستش
Just one hand can heal another!

تنها دسته که میتونه به دیگریش کمک کنه
Be a part, reach a heart,

جدا باش، به قلبی دست پیدا کن
Just one spark starts a fire!

تنها یک جرقه میتونه آتشی برپا کنه
With one little action the chain reaction will never stop!

تنها با یه حرکت کوچک، حرکت زنجیر پایانی نخواهد داشت
Make it strong,

با قدرت هرچه بیشتر انجامش بده
Shine a light and Send It On

نوری افشان و اون رو برام بفرست

Nick: (Send It On!)

اون رو برام بفرست
All: (On and On!)

اون رو برام بفرست
Just one hand can heal another!

تنها دسته که میتونه به دیگریش کمک کنه
Be a part, reach a heart,

جدا باش، به قلبی دست پیدا کن
Just one spark starts a fire!

تنها یک جرقه میتونه آتشی برپا کنه
With one little action the chain reaction will never stop!

تنها با یه حرکت کوچک، حرکت زنجیر پایانی نخواهد داشت
Make it strong,

با قدرت هرچه بیشتر انجامش بده
Shine a light and Send It On

نوری افشان و اون رو برام بفرست


 نظر نظر نظر

/ 3 نظر / 13 بازدید
adele

vay vay jonas joonam ham ke hastan[نیشخند]

adele

vay vay jonas joonam ham ke hastan[نیشخند]

adele

vay vay jonas joonam ham ke hastan[نیشخند]